WWW… Waar denkt u aan als u deze drie letters ziet? Juist ja, aan het World Wide Web. Vele keren maken we hier gebruik van als we iets op willen zoeken. Maar… deze letters mogen ook ergens anders voor staan: WAKEN, WERKEN EN WACHTEN. Deze drie woorden kenmerken het leven van een christen. Een christen is waakzaam: De Heere Jezus zegt: “Waak dan want jullie weten niet de dag en het uur waarop de Zoon des mensen komt. Wees waakzaam voor een verkeerde leer. Werken: God dienen en werkzaam zijn in Zijn koninkrijk. En in deze adventstijd: wachten, verwachten! We gedenken Zijn komst naar deze aarde en verwachten Zijn wederkomst. Joh. de Heer zong er al van:
Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.
Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag,
en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag!
Refrein:
Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.
Maranatha blijv’ ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom!

Hartelijke groet,
De kerkenraad

C.S. Lewis leerde in zijn leven de liefde van de Heere kennen. Hij schrijft: “In God is er geen honger die gestild moet worden, doch niets anders dan overvloed die geven wil.” Dat mochten we afgelopen zondag ook ervaren tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. De predikant liet ons de lege beker zien. Leeg gemaakt van de toorn van God door de Heere Jezus Christus. De Heere wilde onze honger stillen en vreugde in het hart geven door brood en wijn. Daarin konden we zien dat de Heere in Zijn overvloed genadig Zijn liefde wilde schenken. Voedsel voor de strijdende kerk om op weg te gaan.
Hartelijke groet,
De kerkenraad

Brood breken. Een alledaagse handeling die tijdens het Avondmaal met het uitspreken van de instellingswoorden plots door de hemel werd overgenomen. “Toen Hij het brood gebroken had, gaf Hij het aan hen. En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem…”. Dat gebeurde bij de Emmaüsgangers toen Jezus het brood brak. Dit mag komende zondag ook in onze kerk gebeuren. Door het brood en de wijn heen mogen we het verzoenend kruis en… onze Heere Jezus Christus zien.
Hartelijke groet,
De kerkenraad

Op het moment dat we dit schrijven moet de ambtsdragersverkiezing nog plaatsvinden. Op het moment dat we dit lezen heeft God vier broeders aangewezen. Want zo mogen we het zien. De broeders die verkozen zijn bidden we veel wijsheid en kracht toe in de overweging om deze roeping aan te nemen. Misschien denkt u wel: “wil ik dit wel of kan ik dit wel?”. Weet u, God zoekt geen geschikte mensen, maar mensen die beschikbaar zijn voor Zijn dienst en het werk in Zijn gemeente van Brandwijk. En weet u wat zo mooi is: u staat er niet alleen voor. In de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen staat een geweldige belofte:’ Hij Die u roept is getrouw; Hij zal het ook doen’. Dat deze tekst u mag bemoedigen! Er zijn ook broeders die niet verkozen zijn. U vindt dit misschien een teleurstelling of een opluchting. Niet verkozen voor dit ambt wil niet zeggen: afgewezen. God wijst niemand af. God heeft met ieders leven een plan. Er is veel werk in de wijngaard. Wellicht heeft God een ander plan met u. We bidden u Gods zegen toe en vrede in uw hart. Een ambtsdragersverkiezing is niet alleen een zaak van de kerkenraad, maar het gaat de hele gemeente aan. Mogen deze acht broeders zich gedragen weten door ons aller gebed?
Hartelijke groet,
De kerkenraad

Er worden weer nieuwe ambtsbroeders gezocht. De Bijbel leert het ons keer op keer: God zoekt geen bekwame mensen, maar maakt mensen bekwaam om te arbeiden en te dienen!
Hartelijke groet,
De kerkenraad

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen