Ga naar de inhoud

Lid van de kerk

U bent altijd welkom om mee te doen met onze kerkdiensten en met onze activiteiten (kringen en gespreksgroepen). Daarvoor hoeft u geen gemeentelid te zijn. U kunt een abonnement nemen op ons kerkblad De Kerkbode. Ook kunt u een beroep op ons doen voor een persoonlijk gesprek; neemt u daarvoor gerust contact op met onze predikant.

Voelt u zich thuis in onze gemeente: Wees van harte welkom om u aan te sluiten bij onze kerkelijke gemeente.

Onze kerk kent verschillende soorten lidmaatschap. Via het lidmaatschap in onze kerkelijke gemeente word je ook lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wanneer ben je lid?

Er bestaan vier soorten lidmaatschappen van de Protestantse Kerk in Nederland:

  • Doopleden zijn zij die als kind zijn gedoopt. Wij erkennen de doop die mensen in andere kerken hebben ontvangen en nu dooplid van onze gemeente willen worden.
  • Belijdende leden zijn zij die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Belijdende leden zijn ook altijd doopleden. Als iemand belijdenis doet en nog niet is gedoopt, wordt hij of zij op dat moment gedoopt. Wij erkennen de belijdenis die mensen in andere kerken hebben afgelegd en lid van onze gemeente willen worden.
  • Gastleden zijn zij die dooplid of belijdend lid van een andere gemeente zijn en ook bij ons ingeschreven willen staan, omdat zij zich bij onze gemeenschap betrokken voelen. Zij blijven ingeschreven staan in hun eigen kerk, maar staan ook bij ons ingeschreven, als gastlid. Ook kinderen die in een andere kerk staan ingeschreven (omdat een van de ouders daar lid is) komen voor een lidmaatschap in aanmerking.
  • Sympathisanten zijn zij die zich op een of andere wijze met ons verbonden voelen. Zij geven blijk van die verbondenheid door zich als sympathisant (formeel heten zij: blijkgever van verbondenheid) aan te melden. Wie komen daarvoor in aanmerking? Bijvoorbeeld de partner van een lid van onze gemeente, niet-gedoopte kinderen van wie een van de ouders bij ons staat ingeschreven, mensen bij wie het geloof groeiende is maar nog niet de formele stap naar de kerk hebben gezet, zij die geregeld onze diensten bezoeken, enzovoorts.

Lidmatenvergadering

Sommige beslissingen worden door stemming van de leden van de kerk genomen. Er wordt dan een lidmatenvergadering, ofwel ledenvergadering georganiseerd. Vaak zijn alle gemeenteleden welkom, maar gestemd wordt er alleen door de leden. Lidmatenvergaderingen worden aangekondigd in de kerk, in de Kerkbode en via de website. Eventueel kan een lid bij volmacht stemmen. Hier is het formulier om dat te regelen.
Volmacht Hervormde gemeente Brandwijk

Lid worden?

Als u lid wilt worden van onze gemeente, bent u natuurlijk hartelijk welkom. Ook als u overweegt om lid te worden of als u zich afvraagt of onze gemeente voor u een goede geloofsplek zou kunnen zijn, bent u hartelijk welkom. In een persoonlijk gesprek willen we u graag verder helpen! Hieronder alvast wat informatie.

Lid worden door doop en/of belijdenis

Voor alle christelijke kerken geldt: lid word je door de doop. Als u (nog) niet bent gedoopt (hetzij als kind, hetzij als volwassene), kunt u lid worden van onze gemeente door belijdenis te doen en u te laten dopen. Aan die stap gaat vrijwel altijd een voorbereiding vooraf in de vorm van persoonlijke gesprekken en vaak ook belijdeniscatechese. Als u hierover denkt, neem dan gerust contact op met onze predikant of scriba.

U bent al gedoopt of lid elders

Als u al gedoopt bent (hetzij als kind, hetzij als volwassene), zijn er verschillende situaties mogelijk.

1. Als u elders gemeentelid was van de Protestanse Kerk en u verhuist naar Brandwijk, is er een goede kans dat u automatisch wordt overgeschreven naar onze gemeente. In dat geval hoeft u zelf niets te doen. We proberen zoveel mogelijk om nieuw-ingekomenen te bezoeken om hen te verwelkomen. Als u het gevoel krijgt dat u na uw verhuizing naar Brandwijk niet automatisch bent overgeschreven, neemt u dan contact op met de kerkelijke gemeente van uw vorige woonplaats, om u alsnog te laten overschrijven naar Brandwijk.

2. Ook als u buiten Brandwijk woont en ter plaatse lid bent van een Protestantse gemeente, kunt u – wanneer u dat wilt – zich aansluiten bij onze gemeente. U kunt dat kenbaar maken aan onze scriba. Die zorgt er dan voor dat u (zoals dat heet) voorkeurslid wordt van de Protestantse gemeente te Brandwijk.

3. Als u op dit moment lid bent van een ander kerkgenootschap dan de Protestantse Kerk en u wilt lid worden van onze gemeente, neemt u dan contact op met de scriba of met onze predikant. Zo mogelijk in goed overleg met het kerkgenootschap van herkomst kunt u overkomen naar onze gemeente. Daarbij erkennen we uw doop en vaak ook uw belijdenis in de vorige kerk.

4. Als u lid bent van een ander kerkgenootschap (bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk) en dat ook wilt blijven, kunt u (onder bepaalde voorwaarden) daarnáást gastlid worden van onze gemeente. U hebt dan dus in feite een dubbel lidmaatschap.  Als u gastlid van onze gemeente wilt worden, neem contact op met de scriba.

U bent altijd welkom om mee te doen met onze kerkdiensten en met onze activiteiten (kringen en gespreksgroepen). Daarvoor hoeft u geen gemeentelid te zijn. U kunt een abonnement nemen op ons kerkblad De Kerkbode. Ook kunt u een beroep op ons doen voor een persoonlijk gesprek; neemt u daarvoor gerust contact op met onze predikant.

Wees van harte welkom om je aan te sluiten bij onze kerkelijke gemeente.

Ledenadministratie

Voor vragen over lidmaatschap en dergelijke, kun je het beste contact opnemen met de predikant of scriba (secretaris).

Gegevens vind je hier
Zij zorgen er dan voor dat je wordt ingeschreven in het ledenregister van de kerk. Aan het lidmaatschap van onze kerk zijn geen kosten verbonden. Het staat je vrij zelf te bepalen hoeveel je wilt en kunt bijdragen. Dat geldt zowel voor financiële bijdragen als voor bijdragen in tijd en inzet.