Live videoverbinding

Collecten

  Collecte overmaken via iDeal

  Recente diensten

  Naar aanleiding van de versoepelde Corona-maatregelen en het deze week uitgebrachte advies van de PKN heeft de kerkenraad besloten de nodiging voor het kerkbezoek als volgt aan te passen:

  • In de morgendienst worden de gemeenteleden van Groep 1 òf Groep 2 uitgenodigd om naar de kerk te gaan, in de avonddienst zijn alle gemeenteleden welkom in de kerk.
  • De gemeenteleden wordt gevraagd verspreid door de kerk plaats te nemen, indien mogelijk een bank per huishouden en zoveel als mogelijk een lege bank ertussen.
  • Het is niet meer nodig om aan te melden voor de dienst.
  • Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd, we blijven voorlopig gebruik maken van de collecte-emmers bij de uitgang.
  • Er zullen meer kerkenraadsleden in de kerkenraadsbanken plaats nemen, iedere dienst zal de helft van de kerkenraad aanwezig zijn.
  • Er is weer iedere zondag kinderoppas in de Wegwijzer

  Lees verder »

  “Geloven is doen!“

  Wat gaan we doen van 14 t/m 19 september…

  Lees verder »

  09.30 uur prop. J. Meerkerk te Ede
  18.30 uur prop. H.A. Neervoort te IJsselmuiden
  Zingen voor de dienst: Ps. 46: 6 en Ps.25: 4.
  Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Gert-Jan Stasse.
  Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Jeugdwerk eigen gemeente; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.

  Downloads

   

  Op het moment van schrijven van deze kerkbode (ma. 13 sept.) is nog niet precies bekend of er ook voor het aantal bezoekers van onze kerkdiensten versoepelingen komen. Mocht dit zo zijn, dan maken we u dat bekend op onze site. Vooralsnog het ‘(ab)normale’ rooster. Zondag 26 sept. zijn de gemeenteleden van gr. 2 uitgenodigd. Graag uiterlijk donderdag 23 september aanmelden via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl (of telefonisch bij Herber Bikker op 06-50268016).

  Eind van dit kalenderjaar zijn er vijf broeders van de kerkenraad aftredend: de ouderlingen: J. den Besten en A. Mourik, ouderling /kerkrentmeester P. Verwoert, diaken: J.C. Boele en G. Koorevaar. Ouderling J. den Besten is niet herkiesbaar. Ouderling / kerkrentmeester P. Verwoert en diaken J.C. Boele stellen zich niet herkiesbaar. Ouderling A. Mourik en diaken G. Koorevaar stellen zich wel herkiesbaar. We willen proberen in twee fasen de kerkenraad weer voltallig te krijgen. We beginnen met de ambtsdragers die herkiesbaar zijn. U krijgt gelegenheid om namen in te dienen als tegenkandidaat voor ouderling A. Mourik en diaken G. Koorevaar. U kunt t/m donderdag 23 sept, ondertekend, uw briefje inleveren bij de scriba. Als er geen namen worden ingediend, en daar hopen we op, zullen zij als herkozen worden beschouwd.

  DV woensdag 22 september hopen we weer bij elkaar te komen. We willen hoofdstuk 2 behandelen uit het boekje “In gesprek” van ds. v.d. Veen. Vanaf 9.00 uur staat in “De Wegwijzer” de koffie klaar. Zijn er dames die benieuwd zijn wie we zijn en wat we doen, kom gerust eens kijken. Wees welkom!

  Wat is het mooi als je gezien wordt, als er aan je wordt gedacht. Deze week ontvangt u bij de kerkbode een kaart. Schrijf een bemoediging/ felicitatie op deze kaart en verstuur deze naar iemand die wel een kaartje kan gebruiken (bijv in de gemeente, in je straat, collega, familie). Een klein gebaar, maar van zo’n grote waarde! Ook op deze manier mogen we Gods Liefde doorgeven. Namens de Evangelisatiecommissie, hartelijk bedankt.

  In het najaar wordt jaarlijks huis aan huis bij de belijdende lidmaten de bijdrage opgehaald voor de Solidariteitskas. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Een deel van de bijdrage wordt daarom afgedragen aan de PKN, het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Evenals voorgaand jaar ontvangen de belijdende lidmaten een brief met kwitantie met de vraag om het geld per bank over te maken. Wij danken u alvast voor uw bijdrage. Met een hartelijke groet, College van Kerkrentmeesters.

  Onze vaste ophalers van oud ijzer hebben weer een mooi bedrag overgemaakt: € 1900. Heb u nog oud ijzer liggen en u wilt ervan af? Jaap en Tinus en ook alle gevers: hartelijk dank.

  Een nieuw winterseizoen staat voor de deur. Na een seizoen waarin het jaarthema van de HGJB ‘Goed om te horen!’ was, is het ook goed om te benadrukken dat het niet bij horen kan blijven. Wat we vanuit Gods Woord horen, moet leiden tot doen! Het kan niet zo zijn dat we na een Bijbellezing of een preek zeggen: ‘Nou, dat was goed om te horen’, om vervolgens over te gaan tot de oude orde van de dag. Daarom is er als jaarthema voor 2021/2022 gekozen voor ‘Geloven is doen!’ Toch blijft bescheidenheid geboden. De Heere Jezus zegt in Zijn Woord: ‘Zonder Mij kunt ge niets doen’. En dat is ook zo. Wij hebben kleine kracht. Niet handen uit de mouwen, maar handen gevouwen. In alle dingen zijn we afhankelijk van Hem. Dat maakt ons niet vleugellam. Integendeel. Onder Zijn zegen en in Zijn kracht mogen we bouwen aan liefde tot de Heere, liefde tot de naaste, liefde tot onze gemeente en liefde tot Zijn Koninkrijk. Dit doet me denken aan een verhaaltje dat ik eens las: Een oude timmerman was aan zijn pensioen toe. Hij vertelde zijn baas van zijn plannen om de bouw te verlaten en het wat kalmer te gaan doen. Samen met zijn vrouw genieten van de vrije tijd. Hoewel hij in inkomen achteruit zou gaan, zou hij het wel redden en hij was er echt aan toe. Zijn baas vond het jammer om zo’n goede werknemer te zien vertrekken. Hij vroeg hem nog één huis te bouwen, als een persoonlijke gunst. De timmerman ging akkoord, maar het werd al snel duidelijk dat zijn hart er niet meer in lag. Het werd tamelijk rommelig gebouwd en bij de materiaalkeuze keek hij ook niet meer zo krap. Zijn loopbaan had een betere afsluiting verdiend. Toen het huis klaar was, kwam zijn baas het inspecteren. Hij gaf de sleutel aan de timmerman en zei: “Dit is jouw huis, mijn cadeau aan jou”. De timmerman was geschokt en schaamde zich. Als hij geweten had dat hij dit huis voor zichzelf bouwde, dan had hij het wel anders aangepakt… Alles wat we doen is niet vrijblijvend. Is het tot eer van God, tot de opbouw van Zijn koninkrijk. Als we voor onszelf werken, is het honderd procent of meer. En als het voor de Heere is? Zetten we de talenten die we gekregen hebben volop in, of vinden we het al gauw goed. Een gedeelte uit de derde belijdenisvraag luidt: ‘wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus? Wat is daarop uw antwoord? Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
  De kerkenraad

  © Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen