Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Hervormde Gemeente Brandwijk

Uit de Kerkbode

Laatste update: vrijdag 14 juni 2024

Zondag 16 juni 2024

09.30 uur ds. J. Speksnijder (Belijdenisdienst – 1 Sam. 5:1-7)
18.30 uur ds. A.P. Pors te Nieuw-Beijerland
Zingen voor de dienst: Ps. 68:10 en Ps. 72:10.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Marnix van Leeuwen.
Oppas: Jantine Bijkerk en Esther Verhoef.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor College van Kerkrentmeesters; Busjescollecte: GZB-project fam. Jansen in de Filipijnen.

Belijdenis

Elke zondag is een feestdag, maar komende zondag wel heel in het bijzonder: enkele gemeenteleden zullen hun ja-woord uitspreken. Dan is er blijdschap hier beneden en ook boven. De meesten van ons zijn als klein kind gedoopt. Bij die gelegenheid heeft God gesproken; beloofd dat Hij ons in onze verlorenheid opzoekt en dat we kind van Hem mogen zijn. Opgenomen in Zijn verbond. Zijn Woord vraagt ook om een antwoord. Dat antwoord wordt met name door ons gegeven als wij ten overstaan van God en met als getuigen de leden van Zijn gemeente belijdenis doen. Daar mogen we naar verlangen. Dat we het “Ja” dat onze ouders bij de doop gesproken hebben over mogen nemen. Want dan zeggen we: ‘Ja, Heere, ik vertrouw me aan U toe. Bij U ben ik veilig. Alleen bij U heb ik een toekomst vol van Hoop!’ De Heere vraagt geen perfecte mensen, maar Hij vraagt naar hen, die Hem niet missen kunnen. We hopen dat er ook volgend seizoen in onze gemeente weer zulke jongeren en ouderen gevonden worden die deze stap willen zetten. Wees hier ernstig en biddend mee bezig. En wij zeggen tegen u wat Salomo in de Spreuken namens God zelf aan de mensen doorgeeft: “Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij uw hart!” (Spr.3:6). Zo werkt God het geloof. En hoe klein het ook is, Hij veracht het niet. En van dat geloof, hoe klein en zwak ook, mogen wij in de kerk belijdenis doen!
Zondag zullen de volgende broeder en zusters in het openbaar hun geloof belijden: Lida Mourik, Anna-Lisa Hofman, Rhodé van Kleij, Heva Blokland, Anneloes & Erwin Korteland.

Wegwijzer

Als er as zondag in de kerk geen zitplaatsen meer zijn is er een overloop naar de Wegwijzer. Daar is alles in gereedheid gebracht om de dienst te volgen.

Crèche

De kinderoppas as zondag is in de bovenzaal bij de fam. Arie en Els Mourik, Brandwijksedijk 11.

Pastoraat

Alle zieken, eenzamen, rouwdragenden, weduwen en weduwnaren, bedroefden en beproefden, allen die een kruis te dragen hebben: we geven u met liefde de woorden mee die de Heere doorgaf aan de profeet Jesaja: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God, Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt’.

Gebedsuur

Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor een gebedsuur in de Wegwijzer op woensdag 19 juni. Aanvang: 20.00 uur. Bent u er nog niet aan toe gekomen om aan te sluiten? Doe het een keer. We beginnen met het lezen van een stukje uit de Bijbel en een korte overdenking of stukje uit een dagboek. We loven en prijzen God voor wie Hij is en voor ons wil zijn. Ook danken we God en leggen Hem alle zorgen en problemen in de gemeente en wereld voor. Bidden is moeilijk. Er kan een drempel zijn om hardop te bidden, vooral met meerdere personen. Hardop bidden hoeft niet persé, in het hart mee bidden is natuurlijk ook goed. De Heere God heeft gezegd dat we dit moeten doen en dat Hij het ook zegenen zal. Hand. 2: 42 – ‘En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.’ Zo moeten wij ook niet stoppen of vertragen met bidden. Wees welkom!

Verjaardag

Op 4 juni was mevr. A.M. Mourik-Tukker (voor ons gewoon Annie) jarig. De dagen van de jaren van haar leven zijn 84 jaar. Een hartelijke felicitatie van onze gemeente. We zijn wat aan de late kant, maar niet minder gemeend! U bent nog steeds zo heerlijk actief in onze gemeente, fijn! Wij wensen u Gods zegen en kracht toe in het nieuwe levensjaar.

Koffie

Zondag 23 juni is er weer koffie drinken na de dienst.

Ten slotte

Belijdenis. Een professor in Bonn moest een landbouwer opereren. De man had kanker aan zijn tong. De operatiekamer was in gereedheid gebracht en een aantal medische studenten zou de operatie bijwonen. De professor was een knap chirurg. Hij was ook een eerlijk mens. Daarom vond hij het nodig om zijn patiënt op iets heel ergs voor te bereiden. ‘We zullen ons best doen’, zei hij tegen de man, ‘maar ik moet u toch zeggen dat, ook als de ingreep slaagt, u nooit meer zult kunnen spreken. Als u dus nog iets hebt waarvan u het erg noodzakelijk vindt om het te zeggen, zeg het dan nu. Het zullen de laatste woorden zijn die u in uw leven kunt spreken. Na de operatie zult u stom zijn.’
Het was een indrukwekkend ogenblik. De spanning was tastbaar in de operatiekamer. De boer overzag in een flits zijn leven. Hij boog het hoofd en zei: ‘Geloofd zij mijn Heer en Heiland Jezus Christus!’ De studenten waren ontroerd. Bij de chirurg sprongen de tranen in de ogen. De operatie lukte. Maar de man was stom. Zijn laatste woorden waren een belijdenis geweest. Met vrijmoedigheid gesproken! Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

Alle Kerkbodeberichten