Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God (Efeziërs 2:8)

Een tijdje geleden sprak ik op huisbezoek een man. Wij raakten al gauw in gesprek over het geloof. Op een gegeven ogenblik zei hij tegen mij: ‘Dominee, u moet niet denken dat ik ongelovig ben… ik geloof wel…!’ Ik vroeg hem: ‘Maar hoe bent u dan aan dat geloof gekomen?’ Het bleef een tijd stil. Op weg naar huis dacht ik: en zo lopen er veel mensen op het kerkelijk erf rond: ze geloven dat ze geloven.

Een lied Hammaäloth: Psalm 121.

In Ps.120 waren de pelgrims nog in Mesech. Dat is Bijbeltaal voor “ver weg van
God”. Met Ps.121 komt er beweging in. Zij zijn onderweg. En zo meteen, in Ps.122, komen ze thuis. “Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in!” Ps.121 is vrolijk en bemoedigend, maar met ook iets van het moeilijke van het leven in zich.

“De Heere is uw Bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand”. Zes keer in deze korte psalm is er sprake van ”Bewaren” of “Bewaker”. Daar gaat het dus om. Dat God ons bewaart. Hij zorgt voor Zijn duur gekochte bruidskerk. Hij bewaart, verzorgt en leidt haar. Wij zijn niet aan het lot overgeleverd, aan de domme kracht die je kan maken en breken. Maar wij zijn in Gods hand. Hij laat ons onderweg niet verongelukken. Wat Hij geroepen heeft, brengt Hij ook thuis.

Een lied Hammaälôth: Psalm 131.

De bekendste regel van de kerkvader Augustinus luidt: “Ons hart is onrustig in ons, totdat het rust vindt in U, o God!” Onze meditatie heet: “Rust vinden in God”.

De punten zijn:

  1. De ootmoed van David.
  2. De overgave van David.
  3. De oproep van David.

1.Deze psalm gaat over tevredenheid en vertrouwen en het je veilig weten bij God. Het is maar een korte psalm, maar je doet er heel je leven over om te leren wat er in staat. Ps.129 is de psalm van de grote benauwdheid die de pelgrims ondervinden (“Ploegers hebben op mijn rug geploegd”). Ps.130 is de psalm van Gods onzegbare liefde (“Maar neen, daar is vergeving!”). En Ps.131 is de psalm van de vrede die wij bij God vinden.

Een lied Hammaälôth

Het moeilijke van deze psalm is, dat hij te mooi is. Te mooi voor wie geen kinderen heeft en te mooi voor wiens gezin zo vredig altijd niet is. Het luistert wat gemakkelijker als je deze psalm vanuit het slot, “Vrede over Israël!”, leest. Niet over ons privé- en gezinsgeluk gaat het hier in eerste instantie, maar over het geluk van de gemeente. Als je deze psalm te persoonlijk uitlegt, erger je je.

Een lied Hammaälôth

Ps.126 is bekend en geliefd. Maar dat wil niet zeggen, dat dit een gemakkelijke psalm is. Het “schuurt” vooral rond het punt of de mensen over wie het hier gaat nu al wel of nog niet zijn bevrijd. In vers 1 leest u, dat God de gevangenen terug heeft doen keren. Maar in vers 4 wordt er toch weer gebeden: “Breng ons terug!” Dus dat lijkt niet te kloppen.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen