Voor de morgendienst (belijdenisdienst) van DV 9 mei worden de familieleden en kennissen van de belijdeniscatechisanten uitgenodigd. Voor de avonddienst de gemeenteleden van groep 2. Aanmelden voor deze diensten kan tot uiterlijk donderdag 6 mei via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker. Bij de aanmelding graag aangeven naar welke dienst(en) de voorkeur uitgaat.

In de morgendienst van D.V. zondag 9 mei hopen de volgende gemeenteleden belijdenis van het geloof af te leggen. De afgelopen tijd hebben zij zich hierop voorbereid. We zijn verheugd dat zij de goede strijd van het geloof willen strijden, onze Heiland de Heere Jezus willen volgen en Zijn Naam willen belijden. We hopen van harte dat onze belijdeniscatechisanten mogen ervaren dat er een biddende gemeente in liefde om hen heen staat. Wie zijn het? Mevr. Pieneke de Haan – Rozendaal, Arina van den Dool en Pietertje Neeltje Boele. Voorganger in deze dienst is onze consulent ds. H.J. van der Veen te Sliedrecht. De aannemingsavond is op 5 mei. Eventuele wettige bezwaren tegen hun belijdenis kunnen schriftelijk en gemotiveerd in gediend worden bij de scriba.

Zoals in de vorige kerkbode vermeld, is mevr. Molenaar verhuisd naar Papendrecht. Ze wil graag aan onze gemeente verbonden blijven. Dat is tegenwoordig gemakkelijk te regelen. Ze vroeg me haar dank over te brengen voor de gebeden en de vele kaarten die ze gekregen heeft tijdens haar verblijf in Gorkum. Uw medeleven heeft haar diep ontroerd.

De volgende week D.V. wordt de brief met de acceptgiro voor de vrijwillige bijdrage bij u bezorgd en een nieuwsbrief met de financiële overzichten van 2020 en de begroting 2021. We willen alle gemeenteleden hartelijk dankzeggen voor de gaven die we als kerkrentmeesters hebben mogen ontvangen in de afgelopen tijd en vertrouwen ook op uw steun in de komende periode. Wij bevelen de vrijwillige bijdrage 2021 hartelijk in uw liefde en milddadigheid aan!

Financiële verantwoording kerkrentmeesters: Collecte-opbrengsten maart via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 575,06, extra maandelijkse collecte € 283,55 en onderhoudsfonds € 175,54. Hiernaast is door de kerkrentmeesters in maart in totaal nog € 1.865,50 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. Naast genoemde bedragen heeft de biddagcollecte € 2.684,05 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen