Komende donderdagavond 29 okt. houden we een gemeenteavond in verband met het beroepingswerk. De kerkenraad heeft het voornemen een beroep uit te brengen. Omdat we een kleine gemeente zijn, moeten belijdende leden instemmen met dat voornemen.

Op uitdrukkelijk aanraden van onze consulent ds. Van der Veen wordt de naam van degene op wie we een beroep willen uitbrengen pas op de gemeenteavond bekend gemaakt. Dit in verband met privacy.

De kerkenraad nodigt u daarom nadrukkelijk uit om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Op die avond wordt alle beschikbare informatie met u gedeeld, zodat u een afweging kunt maken. Lukt het écht niet om te komen, dan is er op basis van de plaatselijke regeling ook gelegenheid om met één volmacht te laten stemmen. Machtigingsformulieren zijn af te halen bij de scriba. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor deze avond, dan kan dat nog tot dinsdagochtend 9:00 bij de scriba. Tweederde van de aanwezige belijdende lidmaten moet het eens zijn met het voornemen van de kerkenraad om het beroep uit te brengen.

Praktische invulling: In verband met de verscherpte coronamaatregelen zullen we drie bijeenkomsten houden die avond. De eerste begint om 19.00 uur; de tweede om 20.00 uur en de derde om 21.00 uur. U meldt zich bij aankomst in de Wegwijzer en daar krijgt u een stembiljet en vervolgens krijgt u een plek in de kerk.

Omdat het beroepingswerk iets van de gehele gemeente is, nodigen we ook niet belijdende lidmaten uit om aanwezig te zijn bij de vergadering. Dit is dus anders dan wat gemeld is in de kerkbode. U mag dan niet stemmen, maar kunt wel de informatie over de hopelijk toekomstige predikant mee beluisteren. Meldt u zich hiervoor aan bij de scriba, dat kan ook tot dinsdagochtend 9:00 uur. Een ieder die zich opgegeven heeft, krijgt woensdag van de scriba bericht bij welke bijeenkomst hij/zij verwacht wordt.

Aan het einde van de avond is er een live videomoment en uitzending via de kerkradio, zo rond 22:15 uur. Dan wordt aan de hele gemeente bekend gemaakt wat de uitslag van de stemming is en sluiten we de avond af. U vindt de link naar dit live videomoment via de website van de kerk. Het moment zal tot de volgende ochtend 10:00 uur terug te kijken zijn.

Mocht u verder nog vragen hebben over de gang van zaken, neemt u dan contact op met Herman Hofman of Henk Aantjes.

‘Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden’ – Matheus 27:11-26

Waarom noemen we deze dag goed?

De hogepriesters en de oudsten van het volk zijn al vroeg opgestaan om Jezus ter dood te veroordelen. Daar hadden ze niet veel tijd voor nodig. Alleen moest hun veroordeling nog wel worden goedgekeurd door Pilatus, die de Romeinse bezetter in Jeruzalem vertegenwoordigde. Nu staat Jezus daar, tegenover de Romein in wiens hand zijn lot rust. Het wordt een soort schijnproces, waarvan vanaf het begin geen goede gronden zijn om Jezus ter dood te veroordelen. Maar het moet toch gebeuren. Er staan te veel belangen op het spel.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God (Efeziërs 2:8)

Een tijdje geleden sprak ik op huisbezoek een man. Wij raakten al gauw in gesprek over het geloof. Op een gegeven ogenblik zei hij tegen mij: ‘Dominee, u moet niet denken dat ik ongelovig ben… ik geloof wel…!’ Ik vroeg hem: ‘Maar hoe bent u dan aan dat geloof gekomen?’ Het bleef een tijd stil. Op weg naar huis dacht ik: en zo lopen er veel mensen op het kerkelijk erf rond: ze geloven dat ze geloven.

Een lied Hammaäloth: Psalm 121.

In Ps.120 waren de pelgrims nog in Mesech. Dat is Bijbeltaal voor “ver weg van
God”. Met Ps.121 komt er beweging in. Zij zijn onderweg. En zo meteen, in Ps.122, komen ze thuis. “Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in!” Ps.121 is vrolijk en bemoedigend, maar met ook iets van het moeilijke van het leven in zich.

“De Heere is uw Bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand”. Zes keer in deze korte psalm is er sprake van ”Bewaren” of “Bewaker”. Daar gaat het dus om. Dat God ons bewaart. Hij zorgt voor Zijn duur gekochte bruidskerk. Hij bewaart, verzorgt en leidt haar. Wij zijn niet aan het lot overgeleverd, aan de domme kracht die je kan maken en breken. Maar wij zijn in Gods hand. Hij laat ons onderweg niet verongelukken. Wat Hij geroepen heeft, brengt Hij ook thuis.

Een lied Hammaälôth

Het moeilijke van deze psalm is, dat hij te mooi is. Te mooi voor wie geen kinderen heeft en te mooi voor wiens gezin zo vredig altijd niet is. Het luistert wat gemakkelijker als je deze psalm vanuit het slot, “Vrede over Israël!”, leest. Niet over ons privé- en gezinsgeluk gaat het hier in eerste instantie, maar over het geluk van de gemeente. Als je deze psalm te persoonlijk uitlegt, erger je je. Deze psalm hoort bij Ps.126 en Ps.127. Als je trouw aan God bent, heb je het zwaar. Dat leert ons Ps.126. Maar in Ps.127 en Ps.128 is het zo, dat die huilende zaaier ineens een mooi gezin met allemaal frisse kinderen uit zijn ooghoeken ziet. Dat is dus iets lichts tussen zijn tranen door. Een mooi, oosters beeld van een gelukkig leven. Niemand wordt er buitengesloten, omdat deze psalm van de vrede van de kerk de uitbeelding is.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen