In het “winterseizoen”, zoals we dat noemen, gaan elke week de ambtsdragers en bezoekbroeders de gemeenteleden weer langs, op huisbezoek. In Brandwijk wordt door een ambtsdager aan de deur of telefonisch een afspraak gemaakt. We proberen elk gezin één keer in de twee jaar te bezoeken. In menig gezin wordt opgezien tegen het huisbezoek, maar waar weinig mensen aan denken is aan het feit dat soms ook ambtsdragers tegen huisbezoek opzien! Immers, het zijn niet zo maar gezelligheidsbezoekjes! Graag praten we met elkaar over het geloofs- en gemeenteleven. Ambtsdragers zijn als mens niets in zichzelf, laat ons dat vooral duidelijk zijn. Ze zijn echter door Christus aan de gemeente gegeven. Paulus beschrijft aan de gemeente van Efeze het hoge doel van het werk van de ambtsdragers: “om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus” (Ef. 4:12). Dit is een belangrijk bijbels uitgangspunt dat we niet uit het oog moeten verliezen. De ambtsdragers komen in opdracht van Christus Zelf. Ze staan in dienst van de grote Meester om Zijn gemeente te dienen. Mogen we dit winterseizoen op u rekenen? Komende week willen we de reguliere bezoeken weer opstarten. We werken wijk voor wijk. We zitten nu op de Gijbelandsedijk.

Met het vertrek van Br. Ad van Rees uit de kerkenraad zijn we ook onze voorzitter kwijt. In de vergadering van afgelopen week is br. H. Hofman gekozen tot voorzitter van de kerkenraad. Het moderamen bestaat nu uit de volgende broeders: H. Hofman, G. Koorevaar en H.N. Aantjes.

Omdat ouderling Hofman zich meer gaat richten op de jeugd vaan onze kerk is de wijkindeling aangepast. Ouderling J. den Besten neemt de wijk van ouderling Van Rees erbij (wijk 1: Gijbelandsedijk 1-65). Het stukje Gijbelandsedijk 66-74c komt bij de wijk van ouderling A. Mourik. Wijk 6 van ouderling van Meijeren gaat over naar ouderling H. Bikker.

‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen’ (Markus 10: 45). Afgelopen zondag werden de nieuwe ambtsdragers bevestigd. We zien terug om een fijne dienst. Wat was het mooi om gewezen te worden op de Grote Ambtsdrager Die kwam om te dienen. Zo mag Hij ons tot voorbeeld zijn. Hij deed het ons voor, maar Hij deed het ook voor ons! Zijn dienen ging heel diep, tot in de dood. Volgens de apostel Paulus schuilt er veel genade van God in het ambtsdrager mógen zijn. Een voortreffelijk werk. Waarom? Laten we het zo zeggen: God wil zwakke, kwetsbare en zondige mensen gebruiken om Zijn liefde, Zijn heil en zaligheid aan te prijzen en door te geven. Dat je daarin mee mag helpen! Kijkt u zo naar de ambtsdragers in onze gemeente en ontvangen we hen ook zo in onze huizen? Nu hoeft niet iedereen ouderling of diaken te worden, maar bedenk op welke wijze u en jij dienstbaar kunt zijn in de gemeente van Brandwijk, in de gemeente van Christus. Want in zekere zin staat toch iedereen in onze gemeente in het ambt: het ambt aller gelovigen. We mogen of moeten toch allemaal zout zijn en lichtdrager? We mogen toch allemaal iets van die grote liefde van de Heere Jezus uitstralen? Hem dienen en onze naaste dienen. Tot Uw dienst! Tot uw dienst!

Aanstaande zondag vindt de (her)bevestiging plaats van de verkozen ambtsdragers. Broeder Herman Hofman wordt bevestigd als ouderling; br. Herber Bikker als ouderling-kerkrentmeester en br. Marco Molenaar als diaken. Broeder Jan Korevaar wordt benoemd als boventallig lid van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Dit betekent dat Jan niet in de kerkenraad zit maar de taken van br. Baltus Korevaar overneemt. De broeders Henk Aantjes en Jaap den Besten worden herbevestigd. Er wordt afscheid genomen van ouderling – en voorzitter van de kerkenraad – br. Ad van Rees; van ouderling-kerkrentmeester Arjan van Meijeren en van diaken Aart de Jong en kerkrentmeester Baltus Korevaar. We ervaren het als een bijzondere zegen dat de vacatures binnen onze kerkenraad weer vervuld zijn. Marco, Herber en Herman, hartelijk welkom binnen onze raad. Ook Jan als kerkrentmeester wensen we Gods zegen toe met zijn taak binnen het CvK. Met enige weemoed namen we afscheid van Baltus, Aart, Arjan en Ad. We bedanken jullie voor je inzet en toewijding waarmee jullie invulling gegeven hebben aan het ambt. Jullie waren trouwe dienstknechten! Gods zegen toegewenst.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen