Ga naar de inhoud

Ambtsdragerverkiezing

Aan het einde van dit jaar zijn vier broeders van de kerkenraad aftredend en herkiesbaar. De ouderlingen Henk Aantjes en Herber Bikker en diaken Marco Molenaar hebben zich herkiesbaar gesteld. Ook kerkrentmeester/penningmeester (buiten de kerkenraad) Jan Korevaar is aftredend en herkiesbaar. Jan heeft zich ook herkiesbaar gesteld. We zijn er dankbaar voor. U wordt in de gelegenheid gesteld om namen van tegenkandidaten in te dienen tot woensdag 11 okt. 18.00 uur. Zijn die er niet, en daar hopen we op, dan worden deze broeders geacht herkozen te zijn. Ouderling Herman Hofman heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Wij begrijpen en respecteren zijn besluit. De kerkenraad nodigt u uit om voor woensdag 11 oktober (want dan hebben we kerkenraadsvergadering) namen in te dienen van belijdende broeders uit onze gemeente die u geschikt acht voor het ambt van ouderling. Vervolgens zal een dubbeltal worden opgesteld door de kerkenraad en is er een verkiezing. Nadat de kerkenraad weer voltallig is, zal zij onderling de taken van voorzitter en jeugdouderling verdelen. U kunt uw ondertekende briefje inleveren bij scriba Henk Aantjes.