Deze week is er een aanvang gemaakt met het “bijwerken” van de kerk. Zodra de reparaties droog zijn worden de binnenmuren gesaust. Ook wordt er binnenkort vloerbedekking gelegd in de kerk zodat het er allemaal weer netjes uitziet.

Op D.V. dinsdag 26 maart a.s. willen wij u nader informeren over de stand van zaken m.b.t. het onderhoud van de kerk, de start van de nieuw- en verbouw van de consistorie, de meerjarenbegroting en de financiën in het algemeen. U bent van harte welkom vanaf 20.15 uur in de “Wegwijzer” waar de koffie voor u klaar staat. Het programma begint om 20.30 uur.

In het “Ter attentie” in de vorige “Kerkbode” heb ik het een en ander door elkaar gehaald. Op 26 maart is er niet een avond over het zondagsschool- en jeugdwerk, maar een avond over diverse aangelegenheden van het kerkrentmeesterschap. Wat dat precies is hoort u nog van ons.

Wij zijn blij, dat dhr. Thomas Verhoef is bereid gevonden om de commissie van bijstand te komen versterken. Wij wensen hem veel wijsheid en zegen toe om in de gemeente zo dienstbaar te zijn.

Bij deze “Kerkbode” treft u een nieuwsbrief aan met kerkrentmeesterlijke zaken. Wij bevelen u deze nieuwsbrief ter lezing hartelijk aan.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen