De meesten van ons zijn als een klein kind gedoopt. Bij die gelegenheid heeft God gesproken, dat Hij ons in onze verlorenheid opzoekt en dat wij van Hem een kind mogen zijn. Maar Zijn machtig woord vraagt om een antwoord. Dat antwoord wordt m.n. door ons gegeven als wij ten overstaan van God en met als getuigen de leden van Zijn gemeente belijdenis doen. Daar mogen we naar verlangen. Dat we het “Ja” dat onze ouders bij de Doop gesproken hebben over mogen nemen. Want dan zeggen we: “God, ik vertrouw me U toe. Want ik ben bij U alleen maar veilig.” De Heere God vraagt geen perfecte mensen, maar Hij vraagt naar hen, die Hem niet missen kunnen. Ik hoop, dat er ook in ons dorp zulke jongeren en ouderen gevonden worden! Laten onze ouderen en jongeren zich ernstig en biddend bezig houden met deze dingen. En wij zeggen tegen u wat Salomo in de Spreuken namens God zelf aan de mensen doorgeeft: “Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij uw hart!” (Spr.3:6). Zo werkt God het geloof. En hoe klein het ook is, Hij veracht het niet. En van dat geloof, hoe klein en zwak ook, mogen wij in de kerk belijdenis doen! Wilt u er eens met iemand over spreken? U kunt altijd terecht bij uw wijkouderling. In verband met de voorbereiding horen we graag tijdig of u belangstelling hebt om deze catechisatie te volgen dit seizoen.

‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Gemeente, als je deze woorden van de Heere Jezus leest, word je dan niet even stil gezet? Is dat echt zo? Natuurlijk is dat zo! Zo staat het in Gods Woord! Wellicht hebt u de belijdenisdienst van twee maanden geleden gezien toen drie van onze gemeenteleden belijdenis van hun geloof aflegden. Toen dacht u of dacht jij misschien wel: zal ik me voor komend jaar ook opgeven? Er staat geen leeftijd voor: als je 18 bent, ben je niet te jong en als u 77 jaar bent, bent u niet te oud. Vele jongeren en ouderen hebben hierbij hun vragen: durf ik mijn jawoord aan de Heere te geven? Kan ik wel nakomen wat ik de Heere beloof? Ben ik in staat om de lesstof te leren? Over deze en andere vragen kunt u/kun jij altijd spreken met de wijkouderling. De Heere vraagt om een jawoord vanuit het hart. Zou Hij, Die alles in Zijn hand heeft, niet machtig zijn om te geven wat Hij van ons vraagt? Laten we nooit vergeten dat de Heere op grond van onze doop er recht op heeft dat we met mond en hart Zijn naam belijden. De kerkenraad nodigt u hartelijk uit u op te geven om dit jaar de belijdeniscatechese te volgen. Aanmelden kan bij de scriba.

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven rondom onze belijdenis. Uw kaarten, gebeden en bemoedigende woorden hebben wij zeer gewaardeerd. Hartelijke groet, Arinne, Pieny en Pieternel.

Met dankbaarheid kijken we terug op de belijdenisdienst van afgelopen zondag. Zoals de zon voor het eerst sinds lange tijd die zondagmorgen de Alblasserwaard verwarmde met haar zonnestralen, zo verwarmde de “Zonne der gerechtigheid“ de harten van onze gemeenteleden. Drie van onze gemeenteleden mochten in het openbaar hun ja-woord laten horen. Laten we maar eerlijk zijn: ons ‘ja’ is vaak een schuchter ‘ja’. Thema van de preek was ‘Help, ik geloof’. Dit vanuit Markus 9: 14 – 29. Het is bij ons vaak niet anders dan bij deze vader. Onder tranen riep hij: ‘Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp’. Kent u dat ook? Soms zitten we op een berg, even later is het een dal. Er is één troost: het hangt niet van ons af. Hij houdt ons vast met Zijn rechterhand, ook als wij die Hand soms even niet zien. Wij heten deze drie zusters hartelijk welkom in de kring van belijdende leden van onze gemeente.

We zijn dankbaar dat er komende zondag drie gemeenteleden zijn die in het openbaar hun geloof willen belijden. Een seizoen lang hebben ze zich met ds. van der Veen er op mogen voorbereiden. Belijdenis doe je als je ernaar verlangt om de Heere te dienen met al je tekorten. Je kunt belijdenis doen omdat je de Heere Jezus hebt leren kennen en in die kennis wilt groeien. Je doet ook belijdenis om lid te worden van de kerk en om de gemeente te helpen bouwen. Onze kerk zegt over belijdenis doen: Je doet belijdenis om de doop te ontvangen of te beamen, om van de Heere te getuigen, om medeverantwoordelijkheid te dragen in de gemeente van Christus, en om te blijven bij de gemeenschap van Woord en sacrament. Kortom, je wordt geen gediplomeerd gelovige naar wie iedereen op moet kijken. Integendeel, je bent leerling op Jezus’ school. Op de maquette boven onze kerkdeur staat de tekst ‘den christenen van Brandwijk en Gijbeland, tot eene oefenschool van geloof, hoop en liefde’. Dit geldt voor alle gemeenteleden. Elke zondag mogen we ons als gemeente oefenen in het Woord van God. Voordat de gemeenteleden ‘christenen’ heetten (zie Hand. 11: 26), was hun naam gewoon: ‘leerling’ oftewel ‘discipel’. Als je belijdenis doet, wil je discipel of leerling zijn van de grote Meester.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen