Het Avondmaal vindt u hierboven aangekondigd en de Hemelvaartsdag. Wat een liefde van God spreekt daar niet uit! Laten wij Hem eerbiedig en trouw op de gezette tijden op Zijn liefelijke uitnodiging in Zijn huis zoeken. Ik ben weer gaan zoeken in de “Verzamelde gedichten” van W. de Mérode (1887-1939) en kwam in het gedicht “Hemelvaart” twee voor dit kerkbodebericht, naar ik denk, passende strofen tegen:

Nu weet ik, dat Gij zit ten troon
En van mij spreekt bij Uwen Vader.
O, wat komt nu mijn hart Hem nader!
Mijn Broeder is Zijn Zoon!

`t Is maar een weinig donkerheid,
`k Zie reeds der wolken randen
Van goud en zilver branden,
Wijl Gij er achter zijt.

Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.