Voor de diensten van DV 18 april worden de gemeenteleden van groep 1 uitgenodigd. Aanmelden voor deze diensten kan tot uiterlijk donderdag 15 april via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker. Bij de aanmelding graag aangeven naar welke dienst(en) de voorkeur uitgaat.

Laten we met elkaar blijven meeleven in deze spannende tijd nu het aantal besmettingen nog niet echt wil dalen. Ons oog is op de grote Heelmeester geslagen. We bidden voor hen die nog steeds getroffen worden door het virus. Laat ons ook blijvend voorbede doen voor hen die al een jaar aan de frontlinie staan: artsen, verplegend personeel, hulpdiensten. Maar ook voor het RIVM en het bestuur van ons land. Daarnaast willen we ook graag voor onze eigen burgemeester Segers met diens echtgenote kracht en sterkte toebidden in deze intensieve periode. Laat ons omzien naar elkaar en opzien tot de levende God.

We leven mee met fam. Piet en Mary Prins-de Vos. Zij mochten 2 april jl. gedenken dat ze 45 jaar getrouwd mochten zijn. Dat is geen eigen verdienste, maar een geschenk van God. Een geschenk waar je elke dag weer van mag genieten. Samen met de kinderen en kleinkinderen willen we jullie hartelijk feliciteren en Gods zegen toewensen voor de toekomst.

“Heere Jezus, ik erken dat ik mijn eigen weg gegaan ben. Ik heb gezondigd in gedachte, woord en daad. En ik heb U tekort gedaan. Ik gaf U niet de liefde die U verdient, ik leefde niet in vertrouwen als kind van U. Zo heb ik mijn doel gemist en ik heb schuld bij U. Ik heb spijt van mijn zonden en keer me er vol berouw van af. Ik geloof dat U voor mij gestorven bent en mijn zonden hebt meegenomen naar het kruis. Ik dank U dat U opgestaan bent en sterker bent dan de dood. Ik dank U voor Uw grote liefde. Kom in mijn hart, Heere Jezus. Kom binnen en reinig mij. Kom binnen als mijn Heer en Heiland en leidt mijn leven. Dan zal ik U mijn hele leven dienen, omdat U mij daar de kracht voor geeft. Amen”.

De jaarrekening 2020 ligt van D.V. 12 t/m 17 april ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen .

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen