Op D.V. zondag 6 juni wordt het Heilig Avondmaal gevierd op dezelfde wijze als in afgelopen november. Dit betekent dat zowel in de morgendienst als in de avonddienst de maaltijd wordt gehouden. Voor de morgendienst worden de belijdende gemeenteleden uit groep 1 uitgenodigd, in de avonddienst de belijdende gemeenteleden uit groep 2. Zij die het verlangen en het voornemen hebben om aan te gaan, kunnen zich voor de dienst aanmelden (uiterlijk donderdag 3 juni) via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker. Ook de praktische uitvoering is gelijk aan voorgaande keer: u mag op uw plaats blijven en de ouderling en diaken komen langs met het brood en de wijn. Per dienst dus één nodiging. Zo hopen we toch op een eerbiedige en gepaste wijze het avondmaal te vieren. In de avonddienst zal ook de dankzegging en nabetrachting gehouden worden.

De kerkenraad heeft besloten om de viering van het Heilig Avondmaal op 28 februari geen doorgang te laten vinden. Dit in verband met de beperkende maatregelen van de overheid. De eerst volgende viering zal zijn op D.V. 6 juni. We hopen en bidden dat de viering dan weer door kan gaan.

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven (Joh. 6: 54a). Zondagmorgen en zondagavond staat in midden van de gemeente de avondmaalstafel aangericht. De praktische uitvoering mag dan wat anders zijn, de betekenis verandert niet. Bij de tekenen van brood en wijn herdenken wij het lijden en sterven van de Heere Jezus. De Heidelbergse Catechismus stelt de vraag: Wat betekent dit: het gekruisigde lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken? In het antwoord staat dit: Het betekent met een gelovig hart het lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van zonden en het eeuwige leven verkrijgen… De avondmaalsganger weet, dat zodra hem de tekenen van brood en wijn aangeboden worden, hem de Heere Jezus wordt aangeboden. Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal wordt het aanbod van genade zichtbaar. ‘Kom dan, alle dingen zijn gereed’.

De kerkenraad heeft nagedacht over de manier waarop we toch weer het Heilig Avondmaal kunnen vieren. De eerstvolgende avondmaalsviering is op D.V. 22 november. Besloten is om die zondag zowel in de morgendienst als in de avonddienst de maaltijd te houden. Voor de morgendienst worden de belijdende gemeenteleden uit groep 1 uitgenodigd, in de avonddienst de belijdende gemeenteleden uit groep 2. Zij die het verlangen en het voornemen hebben om aan te gaan, kunnen zich voor de dienst aanmelden (uiterlijk donderdag 19 november) via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker. Ook de praktische uitvoering zal anders zijn: u mag op uw plaats blijven en de ouderling en diaken komen langs met het brood en de wijn. Per dienst dus één nodiging. Zo hopen we toch op een eerbiedige en gepaste wijze het avondmaal te vieren. In de avonddienst zal ook de dankzegging en nabetrachting gehouden worden.

Volgens ons rooster zouden we deze zondag met de gemeente het Heilig Avondmaal vieren. In de huidige omstandigheden is dit niet mogelijk. Brood en wijn zijn de tekenen die heen wijzen naar het verbroken lichaam en het bloed van Christus. De Heere Jezus gaf Zijn discipelen, en ook ons als gemeente, de opdracht de maaltijd steeds weer te houden. Als gedachtenis aan Zijn lijden en sterven. In het avondmaal geeft Jezus niet iets van zichzelf, nee, Hij geeft Zichzelf. ‘Dit is Mijn lichaam’. En nu kan het niet doorgaan. Voorlopig niet. Maar dagelijks en wekelijks tijdens de dienst wil Hij ons voeden met het Levende Water en het Hemels Manna: Gods Woord. En Zijn Woord is een Woord ten leven. Alleen daarin ligt onze zaligheid.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen