Op 29 juli is bij Arjan en Renske Mourik een dochtertje geboren: Miriam Rhodé, roepnaam Rhodé. Wij feliciteren jullie hartelijk met dit derde kindje. We bidden jullie toe dat Rhodé, samen met Joah en Jefta, mag opgroeien in de ‘vreze des Heeren’, d.w.z. dat ze al vroeg de Heere Jezus mogen leren kennen en Hem mogen volgen in hun leven.

Bij Nijs en Maartje den Besten werd op 12 maart jl. een zoon en broertje geboren. De jongen heet Hidde Thijn, met als roepnaam Hidde. “Door Hem bedacht/Door Hem gemaakt/Door Hem geliefd en aangeraakt”. Wij feliciteren de ouders en het hele gezin van harte met dit mooie geschenk. Wij bidden voor Hidde dat zijn Schepper hem gelukkig maakt en zegent. En wij bidden voor zijn ouders om standvastigheid, geloof en wijsheid om hun kinderen te leiden tot Christus. “Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet”(Mk.10:14).

Bij Ronald en Willeke Kielenstijn in Bleskensgraaf is er op 1 dec. jl. een dochter geboren. Het meisje heet Niene Elisabeth Feline, met als roepnaam Niene. Wij feliciteren hen en allen die hen lief zijn daar heel hartelijk mee. Wat is God goed. Wat rijk maakt Hij jullie als ouders hiermee. Jullie kind hoort helemaal bij jullie. Vanaf dag een ondervind je dat zo. Maar het hoort ook bij God. Dat heeft Hij gezegd. En de doop is het sprekende teken daarvan dat er ons bij doet leven dat wij op de naam van Christus zijn overgezet. Hem behoren wij toe. Hij kent ons. Hij komt voor ons op. God geve jullie en jullie Niene Hem gehoorzaam te volgen en Hem lief te hebben en te vrezen.

Op 19 febr. jl. werd er bij de fam. Jacob-Jan en Tamara Matze-Jonker in de USA een zoon en broertje geboren. Hij heet Jefta Johannes Pieter; met als roepnaam Jefta. Wij feliciteren als “thuisgemeente” de ouders en Hanna en Jirah en de grootouders hier heel hartelijk mee. Het ontroert ons, dat we zo met de ijverige en dappere ouders die voor de theologische studie van Jacob-Jan in Amerika wonen deze verbondenheid hebben. We kunnen er niet heen snellen om hen te bezoeken, maar we kunnen voor hen bidden en hen door een briefje of een mailtje nog weer eens wat doen horen van ons. Wij bidden, dat Jefta in een weg van zegen en vrede mag gaan onder Gods hoge geleide. Steeds is Gods hart bij Zijn volk. In het sterven en weer opstaan van Jezus heeft God aan ons gedacht. Wat ook onze aanvechtingen zijn, zeg maar, net als Luther, als hij het niet meer zag zitten: “Ik ben gedoopt!” Dan zingt het in ons hart en in de gemeente: “`k Zal Hem nooit vergeten, Hem mijn Helper heten, al mijn hoop en lust” (Ps.33:10; berijmd).

Op 8 febr. jl. is er in het gezin van Arjan en Renske Mourik- de Jong een zoon een broertje geboren. Hij heet Jeftha. Wij feliciteren de ouders en de grootouders hier heel hartelijk mee. Wij hopen, dat de kleine Jeftha een levend lidmaat mag zijn van Christus, in Hem opgenomen en door Hem bewaard. Wij bidden, dat de ouders kracht ontvangen en volharding om hun beide kinderen voor te gaan in de weg van Gods Woord. Moge het met hoge letters boven het leven van deze kleine man staan geschreven: “Want deze God is onze God, eeuwig en altijd; Hij zal ons leiden tot de dood toe” (Ps.48:15).

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen