Ga naar de inhoud

Convenant mbt onze plaats in PKN

Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter

(Psalm 127:1)

Gemeenteleden van Brandwijk,

Nu de besluitvorming tot fusie van de drie kerken heeft plaatsgevonden (12 december 2003) willen wij u middels deze brief duidelijkheid verschaffen inzake de manier, waarop wij als gemeente onze plaats denken in te nemen in de nu ontstane Protestantse Kerk in Nederland (P.K.N.).

Wanneer op 1 mei 2004 de nieuwe kerkorde van kracht wordt, gaat de Nederlands Hervormde Kerk op in de P.K.N. “Opgaan in” is iets anders dan “ophouden te bestaan”. De Nederlands Hervormde Kerk vormt samen met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk de P.K.N, en zet zich voort binnen een nieuw kerkelijk verband, zij het op een bredere grondslag. Wij blijven de Hervormde gemeente van Brandwijk binnen de P.K.N.

Het moge u duidelijk zijn, dat deze brief met pijn en zorg in het hart geschreven is.

In de achterliggende tijd heeft de kerkenraad u middels twee gemeenteavonden de problematiek omtrent het Samen op Weg (SoW)- proces onder de aandacht gebracht. Ook binnen de kerkenraad werden de besluiten van de synode met zorg gevolgd.

Daarom moet het u duidelijk zijn dat het standpunt van de kerkenraad in biddend opzien tot de Heere, de God van het verbond is genomen.

De keuze tot eenwording ligt niet bij de kerkenraad of classis, maar is over ons gekomen door de Generale Synode van onze kerk. Meerdere keren heeft de kerkenraad inzake het Samen op Weg-proces een afwijzend standpunt ingenomen en dit aan classis en synode bekend gemaakt. De eenheidsgedachte, als stuwende motor achter dit hele proces, wordt niet gedragen in onze gemeente.

Geestelijk en kerkelijk zien wij toch niet een andere weg dan te volgen waarheen we nu worden geleid.

Per 1 mei behoort onze gemeente tot een kerk die, nog minder dan nu al het geval is, geen exclusief-gereformeerde grondslag meer heeft en waarin de pluraliteit een wettige status heeft gekregen. Maar als plaatselijke gemeente hebben wij niet alleen het bijbelse, maar ook het kerkelijke recht om onze gereformeerde identiteit ten volle te beleven en uit te dragen. De gemeente acht zich in leer en leven gebonden aan de Drie formulieren van Enigheid, nl: de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Wij zijn van mening dat deze grondslag door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van kerk of overheid niet gewijzigd kan en mag worden.

Binnen onze classis Alblasserdam leeft ook veel weerstand. Meerdere keren heeft onze classis de synode opgeroepen het heilloze fusiepad te verlaten. Tevergeefs zo is inmiddels gebleken.

In de nood waar we als gemeenten en classis in terecht zijn gekomen, heeft het moderamen van onze classis een convenant (brief waarin staat wat we geloven en belijden) opgesteld. Het moderamen heeft hierin de kerkelijke weg bewandeld.

Dit convenant is in onze kerkenraad, evenals in diverse andere kerkenraden in de omgeving, besproken en ondertekend. Aan dit convenant ligt in iedere gemeente een beleidsplan ten grondslag. In dit beleidsplan spreekt de kerkenraad namens de gemeente uit dat wij ons verbonden weten aan de Heilige Schrift als het geopenbaarde Woord van God en aan de gereformeerde Belijdenisgeschriften van de kerk.

Ter verduidelijking enkele zaken, die binnen het beleidsplan en convenant concreet worden genoemd:

• Wij hebben acht te geven op en vast te houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten en de tuchtuitoefening en ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen.

• Wij aanvaarden niet zondermeer de Augsburgse Confessie, noch de catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie van Leunenberg en de Barmer Thesen

• Als Kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van de Heere Jezus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.

• Het Heilig Avondmaal is niet een “open”gebeuren. Als belijdend lid der gemeente mag je aan het avondmaal deelnemen.

• Alleen mannelijke belijdende leden der gemeente kunnen tot het ambt van ouderling en diaken verkozen worden.

• Wij achten het huwelijk als een onveranderlijke instelling van God. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels. Er kan van een (in)zegening van zulke samenlevingsvormen geen sprake zijn.

Uit de hierboven genoemde punten mag duidelijk worden dat de kerkenraad een consistent beleid voert. De lijn die sinds jaar en dag in onze gemeente wordt vastgehouden, zal voortgezet worden.

Wie de laatste tijd regelmatig de krant leest, heeft kunnen vernemen dat het moderamen van de synode positief heeft gereageerd op het convenant. Het convenant heeft hierdoor toch een zekere status gekregen binnen het SoW-proces.

Velen van ons verkeren in een dilemma: “Ik kan niet mee, maar ik kan ook niet weg”. Deze gedachte leeft ook bij uw kerkenraad. Eén ding staat voor ons helder: Ook al zijn we opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland, de drie formulieren van Enigheid en de verkondiging van het Woord zoals we dat in Brandwijk gewend zijn, zijn onaantastbaar.

Gemeente, wij ervaren de pijn over wat de Generale Synode heeft besloten en over wat zich nu in onze kerk voltrekt. Wij kunnen en mogen ons aan de schuld van de geestelijke achteruitgang van de kerk, waarvan onze gemeente al sinds de reformatie deel uitmaakt, niet onttrekken. De schuld, die in deze zaak op de kerk drukt, is ook onze schuld. Wanneer wij de huidige ontwikkelingen mogen (of moeten) zien als een oordeel van God over het afwijken van de kerk van Gods Woord, past ons enerzijds te buigen onder dat oordeel en tegelijk op te komen voor de waarheid van Gods Woord, getuigend dat alleen in terugkeer naar dat Woord, zegen en toekomst voor de kerk gelegen is.

Als kerkenraad is er ons veel aan gelegen gestalte te geven aan onze roeping om de eenheid binnen onze gemeente van Brandwijk te bewaren. Als het opgaan van onze kerk in de P.K.N. u zwaar valt en in geestelijke nood brengt, willen wij dit met u delen en proberen een weg te zoeken die mag leiden tot rust voor uw geweten, maar bovenal tot eer en glorie van God. We willen u vragen dan contact op te nemen met uw predikant of wijkouderling. Tevens vragen wij u dringend de zorgen die wij zo met elkaar hebben over onze kerk, voor Gods aangezicht te brengen en Hem te vragen om ons, ook in deze zaak, met Zijn heillicht voor te gaan.

De God van het verbond geve dat we trouw mogen blijven aan Zijn Woord en Wet; dat we als leden van de gemeente van Brandwijk levende getuigen mogen zijn of worden van Gods genade in de Heere Jezus Christus.

met een broederlijke groet,

uw kerkenraad