Ga naar de inhoud

Zondag 10 september 2023 om 18:30

Voorganger

Ds. W.J. Westland te Katwijk

Organist

Marianne v/d Spek

Liturgie

Psalm 19: 1 Psalm 24: 4 Psalm 25: 4 Psalm 132: 8,10 en 12 Psalm 40: 5 en 6 Psalm 32: 4 en 6

Schriftlezing

Lev. 10: 8 t/m 11 en Mal. 2: 1 t/m 9

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Algemene middelen van de kerk
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen