Ga naar de inhoud

Maand: oktober 2015

Woensdag 4 november 2015 (Dankdag)

14.00 uur ds. L. de Wit te Putten
19.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s middags Ps.91:1; en `s avonds Ps.95:2 en 1.
Collecte: De ene collecte op de Dankdag is bestemd voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op …

Zondag 1 november 2015

9.30 uur ds. A.C. de Kruijf te Haaften
18.30 uur ds. W.F. Jochemsen te Noordeloos
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.17:1 en 8; en `s avonds Ps.92:1 en 2.
Zingen na de dienst: Na de morgendienst van D.V. zondag …

Ambtsdragersverkiezing

Op de lidmatenvergadering van maandag jl. is dhr. H.N. Aantjes aangewezen als ouderling. Wij vernemen zijn beslissing uiterlijk D.V. maandag a.s. Wij hopen op een gunstig besluit.…

Jubileum: dhr. en mevr. M. Mourik- van Dieren

Op D.V. 16 nov. a.s. zijn dhr. en mevr. M. Mourik- van Dieren 65 jaar getrouwd. Dat is een hoog en genadig getal. Dankbaar mag u hier bij stilstaan. De zorgen nemen bij het ouder worden ook in uw leven …

Bijbelavond

De opkomst was de vorige keer veelbelovend. Maar nog niet iedereen was in de gelegenheid om te komen. Op D.V. 2 nov. a.s. ontmoeten we elkaar weer. Wij bespreken hoofdstuk 6 uit ons boekje over de Filippenzenbrief.…

Catechese

Op D.V. 3 nov. a.s. slaan we i.v.m. de Dankdag de catechisatie een keer over. Maar laat `s woensdags in de kerk je plaats niet onbezet!…

Collectebonnen

Hiervoor kunt u op D.V. donderdag 5 nov. a.s. van 20.00-21.00 uur weer in de consistorie terecht!…

Dorcas

Op D.V. 6 en 7 nov. a.s. “loopt” de voedselinzamelingsactie van “Dorcas” weer. Wij bevelen u deze actie hartelijk aan.…

Ten slotte

Wij zeggen allen die daaraan mee hebben gewerkt voor het welslagen van de Vakantie Bijbel Club heel hartelijk dank! De komende woensdag is het voor ons als gemeente een bijzondere dag. Tot twee keer toe gaan wij middenin de week …