En zij (Sara) zeide tot Abraham: Drijf deze dienstmaagd (Hagar) en haar zoon(Ismael) uit; want de zoon van deze dienstmaagd zal met mijn zoon Izak niet erven.

(Genesis 21:10)