En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Mattheüs 5 : 2b – 5.