Ga naar de inhoud

Ten slotte

“En in Zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem”. Meteen na Zijn opstanding verschijnt de Heere Jezus aan Zijn discipelen. Het eerste wat Hij zegt is: ‘Vrede zij u!’. Een gewone groet. Shalom! Alsof er niets gebeurd is. Het tegendeel is waar: Hij Die dood was, leeft. Jezus komt niet alleen met een vredegroet naar Zijn leerlingen. Hij geeft hun ook een opdracht. Niet toevallig. Die twee dingen horen nadrukkelijk bij elkaar. Soms hebben we daar moeite mee. Zijn vrede ontvangen: prima, maar niet Zijn opdracht. Dat is ergens nog te begrijpen ook. De opdracht die de Heere Jezus geeft, vraagt veel van Zijn volgelingen. Ga preken! Verkondig bekering en vergeving van zonden. De Heiland zegt er ook nog bij waar ze moeten beginnen: in Jeruzalem. Wat betekent dit? Vanuit Jeruzalem mag het Evangelie van de opgestane Heer heel de wereld over. Beginnen bij Jeruzalem, dat betekent vooral ook: dicht bij huis beginnen. In de eigen omgeving. In Brandwijk. Nog wat dichterbij: beginnen bij het eigen hart. Biddend om licht van de Heilige Geest om te leren zien wat daar leeft. De opdracht van Jezus is geen opdracht zonder meer. Zijn steun wordt toegezegd: de belofte dat Zijn leerlingen worden bekleed met kracht uit de hoogte. Daar mogen zij het mee doen. Daar mogen wij het mee doen!
Hartelijke groet,
De kerkenraad