In de morgendienst van zondag 14 april hopen Herbertine den Besten en Johannes Hendrikus Bouter belijdenis af te leggen van het geloof. Wij zijn dankbaar, dat de Heere God zichzelf een volk van jongeren en ouderen uit deze wereld vergadert, dat Hem dient en hoogacht. Wij hebben wel een Koning die is gekruisigd; maar wij schamen ons voor Hem niet. Wij zijn zelf tot geen enkel goed ding in staat; maar wij bidden het de trouwe Herder van Zijn schapen, dat Hij hen in voor- en tegenspoed en in leven en sterven Hem doet kennen en met liefde volgen. Houd de Heere Jezus maar in het oog, die m.n. in Zijn bange lijden zo dichtbij ons geweest is en op wie wij hopen. Moge God het voor onze belijdeniscatechisanten, maar ook voor hen die bij hen horen, goed maken. Laten zij met ijver en liefde gezegend worden en dat God alleen de eer krijgt. Zoals het er nu naar uitziet vindt de aannemingsavond plaats op D.V. 6 april a.s. Wij bevelen onze belijdeniscatechisanten hartelijk in uw voorbeden aan.