Geboren: Bij de fam. T.P. Verhoef-Koorevaar is er op 31 mei j.l. een dochtertje en zusje geboren: Mirjam Marrigje, met als roepnaam Mirjam. Wij feliciteren de ouders hier heel hartelijk mee. Ik las bij dr. H. van den Belt in “ Een eeuwig verbond” (blz.43): “Het water van de zondvloed werd het water van de redding. Zo preekt het doopwater: zonde en genade, dood en leven. De dood is verdiend, het leven wordt geschonken. Tenzij wij opnieuw geboren worden, kunnen wij in het rijk van God niet komen. Om wedergeboren te worden moeten we sterven. Sterven aan onszelf en aan al onze rechten. Ondergaan in het rechtvaardig oordeel van God. Ja en amen zeggen op ons vonnis. Opnieuw geboren worden, is: tóch gered worden uit de diepte van de zonde en de dood. Er is maar één hoop meer: Gods genade en ontferming. Heere, help mij, is je gebed. Als een drenkeling roep je tot je Redder. Wil de Heere het dan wel doen? Daar mag je niet aan twijfelen. De Heere Jezus laat ons in de Doop zien, dat Hij ons voor Zijn rekening wil nemen. Hij is zelf ook gedoopt in de Jordaan. Hij is `verdronken` in de wateren van onze zonden. Al Gods baren en golven zijn over Hem heengegaan. Hij is ook weer opgestaan uit de doden. Dat is de garantie dat Hij bij machte is drenkelingen te redden. Hij kan het doen. Hij wil het ook doen. Dat is Zijn naam: Jezus, Redder”. Wij bidden, dat Mirjam een gezegend kind van de Heere zal zijn.