Op de lidmatenvergadering van afgelopen maandag zijn de volgende personen verkozen: voor ouderling A.D. Mourik en voor diaken J.C. Boele. Wij bidden voor de aangewezenen om kracht en zegen. Moge God, die hen roept, de weg voor hen banen.