Eind dit jaar zijn diaken J.W. van de Graaf en ouderling-kerkrentmeester W. van Muijlwijk aftredend en niet herkiesbaar. Tot en met 25 okt. a.s. zijn de belijdende lidmaten in de gelegenheid om schriftelijk en duidelijk ondertekend namen van eventuele kandidaten bij de scriba in te leveren. Wij vragen om uw gebed voor wat betreft deze tere en heilige zaak. Laten wij ons bij de Koning van de kerk zelf in deze aangelegenheid melden en Hem om wijsheid vragen. “Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan” (Ps.127:1).