Voor de herkiesbare kerkenraadsleden en voor kerkrentmeester B. Korevaar zijn er geen tegenkandidaten ingediend. Zij zullen t.z.t. worden herbevestigd. Ouderling C.H. Baan is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. De belijdende lidmaten zijn tot en met 3 okt. a.s. in de gelegenheid om (schriftelijk en leesbaar ondertekend) namen van eventuele kandidaten bij onze scriba in te dienen. Wij hopen dat God ook over dit deel van de procedure Zijn zegen gebiedt.