De heren J.C. Boele en A.D. Mourik hebben hun verkiezing tot respectievelijk diaken en ouderling aanvaard. Wij zijn meer dan dankbaar, dat het alles tot nog toe zo voorspoedig is gelopen. Alle geloof, wijsheid en kracht wensen wij deze mannen toe die zij voor hun ambtsvervulling nodig hebben.