Met dankbaarheid vermelden we, dat er voor diaken J.W. van de Graaf en ouderling kerkrentmeester W. van Muijlwijk geen tegenkandidaten zijn ingediend. Zij zijn hiermee herkozen verklaard. Oud. J. den Dunnen en diaken G. Korevaar zijn aftredend en stellen zich niet meer herkiesbaar. Wij respecteren hun beslissing. Wij stellen de stemgerechtigde leden van de gemeente in de gelegenheid namen in te dienen van eventuele kandidaten. Dat dient schriftelijk, ondertekend en per vacature te geschieden tot en met maandag 21 okt. a.s. bij de scriba.