Met het oog op de verkiezing van een diaken vragen wij de belijdende lidmaten opnieuw om namen in te dienen van eventuele kandidaten voor het diakenschap. Dit dient schriftelijk en ondertekend t/m. 24 nov. a.s. te gebeuren bij onze scriba. Wij bevelen deze zaak van harte in uw belangstelling en voorbede aan.