Voor de nog bestaande vacature van een diaken worden de belijdende lidmaten in de gelegenheid gesteld tot en met 25 aug. a.s. schriftelijk en ondertekend bij de scriba namen in te dienen van eventuele kandidaten voor het ambt van diaken. Wij bidden in dezen om genade en om wijsheid.